Ti hurtige om kastesystemet

  • Ordet ”kaste” kommer af portugisisk castas og betyder ”klan, slægt”.
  • Kastesystemet defineres bredt som en arvelig social klasse med tilhørende arbejdsdeling og hierarki. Forskerne strides dog stadig om den endegyldige og universelle definition på kastesystemet.
  • Kastesystemet udspringer af hinduismen, men har indsneget sig i de andre trossamfund. Også blandt Indiens muslimer, sikher, buddhister og kristne praktiseres kastesystemet i varierende grad.
  • Kastesystemet består af to strukturer: Varna & Jati. Varna kommer af sanskrit og betyder ”farve, kvalitet”. Jati udledes af Jato og betyder: ”at være født”.
  • Varna-systemet er en religiøs-ideologisk funderet struktur, der bygger på det 2.000 år gamle braminske skrift, Manus Lovbog. Her beskrives de fire varna: Bramin, Kshatriya, Vaisya og Sudra, samt deres indbyrdes forhold og pligter, og deres religiøse fundering på forestillingen om karma og dharma.
  • Ifølge Manus Lovbog ligger braminerne øverst i hierarkiet. De udgør præsteskabet og de skriftkloge. Herefter følger Kshatriya (krigerkasten), Vaisya (købmandskasten) og Sudra (bondekasten). Bramin, Kshatriya og Vaisya udgør ”højkasterne” mens Sudra udgør ”lavkasterne”. Højkasterne udgør ca. 15% af befolkningen (med store regionale forskelle). Lavkaster ca. 50%. De kasteløse er ikke en del af varna-systemet.
  • Jati-systemet bygger på sociale grupper og er langt vigtigere end varna-systemet. Man fødes ind i sin jati, og som regel danner de grundlag for ens primære identitet og loyalitet udover nærmeste familie. Jati’er er endogame, dvs. man gifter sig indbyrdes. Der findes over 4.000 jati’er, og alle har en, også de kasteløse. Der opstår hele tiden nye, mens andre forgår eller sammenlægges. Jati er kastesystemet i praksis.
  • Varna- og Jati-systemet er to særskilte strukturer. Jati’erne er ikke underopdelinger til de store varna-grupper, for ofte hersker der indbyrdes uenighed om hvilken varna, den enkelte jati tilhører. Ifølge højkasterne tilhører Yadav-kasten Sudra, mens de selv mener, de tilhører Kshatriya. Yadav, Kurmis, Charmar, Mahar og Bhumihar er alle jati’er, og omtales løbende som både kaste og klan.
  • De to svageste og fattigste befolkningsgrupper, stammefolket og de kasteløse. De kasteløse har mange navne. I gamle dage hed de urørlige. Mohandas Gandhi kaldte dem for Harian (Guds børn), selv kalder de sig for Dalit (de knuste mennesker) og udgør 16,6% af Indiens befolkning. Stammefolket kaldes for Adivasis og udgør 8,6% af befolkningen. Officielt går de to grupper under betegnelsen SC/ST – Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
  • Nævnte fordelingstal er behæftet med en vis usikkerhed. Kaste-tilhør indgik i spørgerammen for folkeoptælling i 2011 (for første gang siden 1931), men er ikke offentligt tilgængelige. Kun fordelingerne for de kasteløse og stammefolket er frigivet. Ovenstående tal er hentet fra Sachar komiteens rapport.

Kilde: Ovenstående her samlet fra en række værker, dog især Dipankar Gupta, “Interrogating Caste”